Geschichte der Wolgadeutschen

Обложка учебника "Kämpf H. Deutsche Grammatik. Syntax"

Обложка учебника: Kämpf H. Deutsche Grammatik. Syntax. Deutscher Staasverlag (Немгосиздат), Engels, 1939 u. 1940.

Экспонат предоставлен: Архив сайта

Дата размещения: 30.09.2018