Geschichte der Wolgadeutschen

Der Große Brockhaus (Leipzig, 1935): Wolgadeutsche, Wolgadeutsche Republik

Der Große Brockhaus Handbuch des Wissens in zwanzig Bänden. Zwanzigster Band. Wan - Zz. F. A. Brockhaus / Leipzig, 1935: Wolgadeutsche (S. 438), Wolgadeutsche Republik (S. 439)

Словарные статьи из 20-го тома энциклопедии "Der Große Brockhaus" (Leipzig, 1935):

Wolgadeutsche (S. 438), Wolgadeutsche Republik (S. 439)

Экспонат предоставлен: Александр Шпак

Дата размещения: 13.04.2018